Aktivity

Řešení projektu probíhá v šesti paralelních aktivitách, jejichž výstupy jsou vzájemně provázené a doplňují se. Tyto aktivity společně směřují k naplnění tří hlavních cílů projektu. Jednotlivé aktivity zahrnují:

  • Vytvoření společné databáze klimatických scénářů (Scénáře)

Náplní této aktivity je vyhodnotit probíhající regionální změnu klimatu v česko-slovenském pohraničí, připravit regionální a lokalizované scénáře budoucího vývoje klimatu, zpřístupnit je v srozumitelné podobě veřejnosti a místním aktérům a vytvořit tak podklad pro posouzení dopadů na lesní porosty a ekosystémové funkce krajiny v pohraničí.

Mezi klíčová vstupní data patří dlouhodobá klimatologická staniční měření a dále výstupy vybraných regionálních klimatických modelů o horizontálním rozlišení cca 0.11° (~ 12.5 km), které pochází z evropské částí globální aktivity CORDEX.

  • Identifikace a zabezpečení nejcennějších lokalit z hlediska biodiverzity lesů v regionu (Biodiverzita)

Náplní této aktivity je zhodnotit v česko-slovenském pohraničí kvalitu biodiverzity, a to jak v současnosti, tak v podmínkách změny klimatu, identifikovat nejcennější a nejohroženější lokality a navrhnout a diskutovat s veřejností možnosti zvyšující pravděpodobnost jejich udržení v krajině. V rámci řešení vytvoříme mapový podklad s kategorizací nejcennějších a nejohroženějších lokalit z hlediska biodiverzity, zhodnotíme možnosti a navrhneme strategie jejich ochrany.

  • Analýza dopadů změny klimatu na biodiverzitu lesů a návrh opatření na jejich eliminaci (Model)

Pro zájmové území budou vypracovány projekce vývoje jednotlivých ukazatelů biodiverzity v podmínkách ovlivněných změnou klimatu podle regionální zpřesněných klimatických scénářů vypracovaných v rámci aktivity „Scénáře“. Vývoj indikátorů bude hodnocen při třech způsobech hospodaření, tj při 1) běžném hospodaření zaměřeném přednostně na produkci dřevní hmoty, 2) bezzásahovém režimu vyjadřujícím vývoj lesa jen pod vlivem přírodních procesů, a 3) při optimalizovaném přírodě blízkém hospodaření podporujícím biodiverzitu a adaptaci lesů na změnu klimatu podle nejnovějších vědeckých poznatků.

  • Vnímání a hodnocení rizika změny klimatu (Percepce)

Náplní této aktivity je identifikování percepce aktérů místního rozvoje k navrhovaným regionálním scénářům vývoje klimatu a ovlivnit povědomí k tvorbě nástrojů na podporu ochrany a obnovy biodiversity lesů Beskyd. Aktivita zabezpečí akceptaci aktérů pro návrh adaptačního plánu na změnu klimatu krajiny v česko-slovenském pohraničí.

  • Participativní modelování změn ekosystémových služeb lesů v regionu v podmínkách klimatické změny (Ekosystémové služby)

Náplní této aktivity je modelovat stav a možný vývoj ekosystémových služeb v přeshraničním regionu Beskyd/Kysuce se zapojením jednotlivých klíčových aktérů a poskytnout interaktivní mapový podklad jako vstup pro návrh adaptační strategie na změnu klimatu krajiny v česko-slovenském pohraničí, se zapojením veřejnosti. Součástí zhodnocení dopadů na ekosystémové služby bude analýza možných ekonomických přínosů a nákladů plynoucích z adaptace na změnu klimatu v regionu, včetně odhadu ekonomických dopadů v případě nečinnosti.

  • Založení pilotního projektu přeměny stejně starého smrkového lesa na věkově různorodý přírodě blízký les (Pilot)

Pro komplex lesa s výměrou cca 300 ha, přiléhající Přírodní rezervaci Velký Polom, bude zahájena přeměna věkové struktury pro zvýšení odolnosti lesa vůči očekávaným dopadům změny klimatu. V praxi dojde k změně režimu hospodaření v lese. Tento režim bude odlišný od běžného způsobu hospodaření dle lesního hospodářského plánu. Pilotní projekt slouží k otestování proveditelnosti alternativních postupů hospodaření v lese.