Informační materiály

Připravili jsme pro vás tiskové brožury, které ve stručnosti představují všechny tři klíčové výsledky projektu. Finální podobu těchto výsledků pak naleznete v sekci Výsledky.

  • Plán adaptace lesů Beskyd na klimatickou změnu (soubor PDF)
  • Web-mapová aplikace „Lesy Beskyd a klimatická změna“ (soubor PDF)
  • Pilotní projekt přeměny stejnověkého smrkového lesa na různověký přírodě blízký les (soubor PDF)

Plán adaptace lesů Beskyd na klimatickou změnu odráží vnímání problematiky proměn podnebí a jejich dopadů v Beskydech místními aktéry. Jejich postoje a názory jsou pečlivě analyzovány v průběhu přímé diskuse vedené formou tzv. řízeného rozhovoru. Více informací o řízených rozhovorech (soubor PDF) .

Simulace dopadů změny klimatu na lesy Beskyd při různých způsobech lesního hospodářství pomocí modelu SIBYLA je jednou z důležitých aktivit projektu. Výstupy různých scénářů z modelu SIBYLA jsou pak presentovány mj. ve web-mapové aplikaci (viz sekce Výsledky). Shrnutí základních informaci o principech modelování (soubor PDF).