O projektu

Vítejte na stránkách projektu Obnova biodiverzity a ekosystémových služeb klimatickou změnou ohrožených lesů regionu Beskyd.

Projekt reaguje na aktuální ohrožení biodiverzity lesních ekosystémů v regionu Beskyd v důsledku probíhající změny klimatu a nabízí systémové nástroje k zmírnění dopadů klimatické změny v budoucnosti, které zvýší efektivitu ochrany a obnovy biodiverzity a podpoří udržitelné poskytování ekosystémových služeb.

Cílovým územím projektu je CHKO Beskydy na české straně a CHKO Kysuce na straně slovenské.

Projekt probíhá díky laskavé podpoře a finančnímu příspěvku Evropské unie, poskytnutému v rámci „Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020“ (Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika).

Informace o poskytnutém nevratném finančním příspěvku:

Program: INTERREG V-A SK-CZ/2016/04

Kód projektu v ITMS2014+: 304021D067

Celkové výdaje projektu: 503 882 €.

Požadovaná výška NFP: 428 299,58 €.

Začátek realizace projektu: 01. 07. 2018

Konec realizace projektu: 30. 09. 2020